1. Ajavahemikul 01. – 24. detsember 2015 (edaspidi Kampaania periood) viib AS Eesti Telekom (edaspidi Digitark või Korraldaja) läbi kampaania „Digitarga kingikalender: võida sõbrale jõulukink!“, mille käigus loositakse Kampaanias osalejate vahel Digitarga kingikalendris tutvustatud seadmete hulgast loosi tahtel välja 3 (kolm) valitud jõulukinki, kolmele eri võitjale.

1.1 Kampaanias osalemiseks loetakse asjaolu, kui keegi inimese lähedastest/sõpradest/kolleegidest on sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram, Twitter) tema seinale jaganud seadmeinfot ja lisanud postitusele teemaviited ehk hashtag-id #kingikalender #digitark

1.2 Postituse autor ise saab osaleda Kampaanias ja jõulukinkide loosis vaid siis, kui teda on keegi tema sõpradest/lähedastest omakorda tag-inud postitusse, soovitades talle kingikalendri seadet.

2. Kampaanias osalemiseks (andes sõbrale/lähedasele võimaluse jõulukink võita) tuleb postitada kingisoovitus sõbrale (Facebookis tag´i 3 sõpra) kas Facebookis, Instagramis või Twitteris ja panna see üles teemaviite ehk hashtagiga #kingikalender #digitark. Kampaanias osalejad annavad õiguse Korraldajale avaldada hashtagiga #kingikalender pilte digitark.ee/Korraldaja veebi.ee lehel ja Digitarga/Korraldaja Facebooki lehel.

3. Kampaania raames loositakse Kampaanias osalejate vahel välja kolm auhinda. Auhinnad valitakse kingikalendris tutvustatud kingisoovituste hulgast loosi tahtel.

4. Auhinna väljastamine

4.1. Kampaania reeglitele vastavate osalejate vahel loositakse välja punktis 3 nimetatud auhinnad 24.12.2015 kell 07.00 . Auhind loositakse välja juhuslikkuse alusel.

4.2. Võitjate nimed avaldatakse ka Korraldaja/Digitarga Facebook´i lehel. Korraldaja võtab auhinna võitjaga ühendust ja lepib kokku auhinna kättesaamise aja ning koha.

4.3. Kui auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimistulemuste väljakuulutamist, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata või auhind läheb uuesti väljaloosimisele teiste Kampaanias osalejate vahel.

4.4. Kui Korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna kättesaamise aja ning koha, kuid sellest hoolimata võitja ei tule auhinnale järgi hiljemalt 03. jaanuariks 2016, kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta Auhind välja andmata või anda Auhind teisele Kampaanias osalejale.

4.5. Auhinna väljastamisel on Korraldaja esindajal õigus küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.

4.6.  Kampaania käigus võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel. Võitja poolt seoses auhinna kättesaamisega tehtud kulutusi ei kompenseerita.

5. Muud tingimused

5.1. Kampaanias osalemisega nõustub auhinna võitja saadetud fotode ja videote avaldamisega Korraldaja/Digitarga veebi keskkondades ja oma nime kohta käiva info avaldamisega digitark.ee/Korraldaja veebilehel ja Korraldaja Facebooki lehel.

5.2. Korraldajal on õigus vääramatu jõu ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma kodulehel ja/või Korraldaja/Digitarga Facebooki lehel.

5.3. Facebooki, Instagrami või Twitteri poolse kampaania rakenduse kasutamise piiramise või tõkestamise korral ei ole Korraldajal kohustust Kampaaniat taaskäivitada või seda jätkata või osalejate andmete kadumise korral Auhinda väljastada.

5.4 Käesolev Kampaania ei ole mitte mingil viisil spondeeritud, ellu viidud, hallatud või seotud Facebookiga, Instagramiga või Twitteriga. Kampaanias osalejad edastavad oma andmed Korraldajale ja mitte Facebook’ile, Instagramile või Twitterile.

5.5 Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Korraldaja e-posti aadressile toimetus@digitark.ee või AS´i Eesti Telekom, aadressile Valge 16, 19095 Tallinn.

5.6. Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

5.7. Korraldaja tagab Kampaania käigus osalejate poolt antud andmete kaitstuse ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.

5.8. Kampaanias võivad osaleda ka AS Eesti Telekom töötajad, kelle vahel toimub 1 lisaloosimine, punktis 3 nimetatud auhindade loosimisel AS Eesti Telekomi töötajate osalemist ei arvestata. Kui nimetatud ettevõtete töötaja on siiski Kampaanias osalenud ja tema nimi võitjana välja loositakse (va lisaloosimisel), loosimine tühistatakse ja toimub uus loosimine.

5.8. Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ja muuta. Kampaania tingimused loetakse muudetuks ja Kampaanias osalejatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest Kampaania toimumise keskkonda.